PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mgr. Kateřina Neubauerová

 sociální pedagog, psychoterapeutka, lektorka, 

Dokončené  vzdělání

2007 - 2009 Filosofická fakulta univerzity Karlovy  - katedra pedagogiky -  sociální pedagogika - zaměření na poradenství (Mgr.)

2003 - 2006 Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta -  Specializace v pedagogice (Bc.) obor sociální patologie a prevence

2001 -  Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5  - Diplomovaná sestra pro psychiatrii (DiS.)

Probíhající vzdělání

2019 - ... Filosofická fakulta univerzity Karlovy  - katedra pedagogiky -  doktorské studium obor pedagogika. Disertační práce: Informační zdroje moderního rodičovství a jejich vliv na utváření výchovné strategie.

Psychoterapeutické výcviky   

2018 - 2023  Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ,,Cestou systemických terapií"  800 hodin. Narratio Institut Praha - www.narratio.cz 

2007 - 2010 červen -  Výcvik rodinné terapie Terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové v rozsahu 500 hodin  

Aktivní účast na konferenci

 2021/ 10 Symposium rodinné terapie SOFT . Aktivní příspěvek  o podpoře v preventivně výchovném konceptu „Růst lásky v rodině“  podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové "Základní pilíře a živiny rodinné pohody".

2021/ 11 - 36. Konference sociální psychiatrie v Plzni.Aktivní účast s příspěvkem spolu s kolegou sociálním pracovníkem a peer pracovníkem: ,,Časopis Očko ESETu jako sociálně pedagogická metoda práce s klienty v komunitě centra duševního zdraví.“ spoluautoři Neubauerová, Hejl, Košťálek

2020 Mezinárodní vědecká konference SOCIALIA. Multidisciplinární kontexty pomoci Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové „Sociálně pedagogické metody podpory klienta v centru duševního zdraví“

2019 Příspěvek na konferenci CDZ  v Brně 2019 – s aktivním příspěvkem "Péče terénní komunitní péče o klienty v krizové situaci"

2018 - 35. Konference Sociálně psychiatrická rekonvalescence - Psychosociální rehabilitace klientů v domácím prostředí za podpory multidisciplinárního týmu kliniky ESET".  Neubauerová, Hejl.

15.11 - 17.11. 2018 - 35. Konference socialní psychiatrie  ,,Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a klinická praxe“ Loučná nad Desnou, akce garantovaná Českou asociací sester (ČAS/651/2018) aktivní příspěvek: Zotavení klienta v domácím prostředí za podpory multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví ESET“  spoluautor s kolegou sociálním pracovníkem Liborem Hejlem  

Příspěvky ve sborníku a v recenzovaném časopise

Neubauerová, K. (2022). Informační zdroje moderního rodičovství: Z čeho rodiče čerpají informace o rodičovství. Pedagogika, 72(3). Dostupné z:   https://www.ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/2121

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Sociálně pedagogické metody doprovázení  klienta v centru duševního zdraví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference SOCIALIA 2020. AMBROŽOVÁ, P., KINCL, M., JUNOVÁ, I. Hradec Králové: Gaudeamus. 236 str.

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Nošení dětí v šátku jakou součást primární prevence sociálně palotogických jevů. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 261 - 266

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Pevné objetí jako životní forma. In HARDY, M. - DUDÁŠOVÁ , T. - VRANKOVÁ, E. - HRAŠKOVÁ, A. 2011. Sociálna patológia rodiny. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferéncie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty. 365str. ISBN 978 - 80 - 8132 - 000 - 2. článek na straně 267 - 274

Sebezkušenostní kurzy a semináře

30. 11. 2021 Základy krizové intervence –  webinář, 8 hodin, Akreditováno MPSV

Říjen 2019 -  Když je klientem rodina – možnosti a výhody sociální práce s rodinou. Seminář organizován Fokus Praha, lektoři Mgr. Jiří Šupa Ph. D a Mgr. Jan Sobotka, akreditováno MPSV

13.11 – 14.11. 2018 Emoční CRP – Connectiong, mePowering, Revitalizin, registrovaná akce ČAS pod číslem ČAS/690/2018, délka akce 13 hodin, lekor, školitel – Daniele B. Fischer, MB,.Ph.D

14. 2. 2018 - Global Assessement of functioning (GAF) - Seminář Centra pro rozvoj duševního zdraví z.s, lektor Mgr. Pavel Říčan. 

25.11 2018 -  Integrovaný psychoterapeutický program  pro pacienty se schizofrenií II. Eset, psychoterapeutiká a psychosomatická klinika, lektor Mudr. Ondřej Pěč a Bc. Adéla Hrubcová.

 23. 5. 2017 -  Školení nošení v šátku Kříž s kapsou uvnitř"  Die Trageschule, Síť pro poradenství nošení dětí v šátku

 2. 2014  - SCIO - Jak rozvíjet emoční inteligenci dětí- dvoudenní zážitkový seminář vedl Mgr. Lukáš Šlehofer.

23. 11. 2014 - Jdeme společně ll. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností, Vzdělávací program akreditován MŠMT (11564/2014-1-352) a MPSV (2014/0602-PC/SP/PP) v rámci dalšího vzdělávání pracovníků. Pod vedením lektorky MUDr. T. Horké, Ing. Z. Šmerklové, Mgr. B. Dobešové, Ph.D. 

5 - 14.5 2015 - Lektorský kurz laktačního poradce zdravotník,  v Praze, LAKTAČNÍ LIGA , přednášející MUDr. Anna Mydlilová

 2013/ 11  - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ -  přednášel PaedDr. Zdeněk Martínek , organizoval CEVAP Praha. Vzdělávací program byl akreditován MSMT - 49 806/2012-201-912

2013/ 4 -,,Školení moderátorek vzdělávání"  v rámci projektu M-Anima- flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností . Osvědčení mě opravňuje moderovat kurzy vzdělávání pro ženy na udržení zaměstnatelnos

2011   seminář pro lektory  ,,Školy lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, na němž jsem dostala certifikát k oprávnění lektorské činnosti ,,Školy lásky v rodině" výchovy láskou a k lásce. Empatická, autoritativní výchova. 

11.10 - 12.10 . 2013 Supervize certifikovaných  lektorů ,,Obonvy lásky v rodině" v Brně s PhDr. Jiřinou Prekopovou a MuDr. Táničkovu Horkou

 2011/ 9 - Kurz ,,Respektovat a být respektován" - 1 část. pořádaného v Mníšku pod Brdy. Akreditace MŠMT č. 21 577/2009-25-521, Bc. Hana Čechová, PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková

2010 listopad - lektorský kurz  PRÁCE SE SNOUBENCI-  Rodinné centrum Praha, MUDr. Halka Korcová 

2010, květen - dvoudenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové ,,Obnova lásky v rodině, výchova láskou." 

 2010, duben - dvoudenní seminář ,,Síla rodových kořenů,,, který vedl rodinný terapeut Gerhard Streiche

2003 - Asertivita - seminář pořádaný Eset o.s. - Help, Eset, Psychoterapeutickou a psychosociální klinikou s.r.o. Lektoři Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. MuDr. Ondřej Pěč za Eset Help.

 2002 - Rogerovská psychoterapie a poradenství - 60ti hodinový kurz pro konzultanty Linky bezpečí - lektor PhDr. G. Langošová         

2002 - Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin -   PhDr. Hana Junová

2001 - Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi. V délce 17cti .hodin - vedla PhDr. G.Langošová

Odborná praxe podpůrně terapeutická a poradenská

2017 - ..... terénní psychiatrická sestra v centru duševního zdraví – CDZ na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset – Praha 10, Strašnice 

2013 -... externí rodinný  výchovný poradce rodinného centra Dobříšek a  lektorka seminářů empatického rodičovství, odborný garant a utorka textů žádosti o grant na MPSV  pro rodinné centrum Dobříšek

2022 - 2024 psychiatrická sestra  a rodinná poradkyne v centru duševního zdraví pro děti a dorost DCDZ  Pro zdraví 21, Beroun.  

2005 - 2019 kurzy šátkování a šátkové poradenství v domácím prostředí rodičů a miminka

2014-2019 Laktační poradkyně – zdravotník v Rodinném centru Dobříšek,  externí rodinný a výchovný poradce a  lektorka seminářů empatického rodičovství podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

2014 -  2016 lektorka  adaptačního prográmku miniškolička v RC Dobříšek "Hrajeme si bez maminky", v duchu empatického rodičovství podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové 

2015 - 2019 tvořivé dílničky pro děti prvního stupně ZŠ na Nové Vsi pod Pleší 

2012 -2013 Pracovní pozice terénní psychiatrické sestry na Krizovém oddělení DPS Ondřejov, kde jsem aplikovala rodinné a psychosociální poradenství rodinám a pacientům v aktutním psychotickém stavu s aplykací asertivní terénní péče.

2010 - 2016 Kurzy šátkování  a kurzy empatického rodičovství v RC Dobříšek na Dobříši o rok později zde také vedu kroužek tvoření pro děti  od 4 let v doprovodu rodičů - Dílnička domácího tvoření    

2004 – 2012 mateřská dovolená,  dobrovolnická činnost v MC a RC. Kroužky tvoření pro rodiče a děti

1996 - 2003 - Práce diplomované psychiatrické sestry na otevřeném koedukovaném oddělení v PL Bohnice

2000 - 2002 - Praxe samostatného externího konzultanta 2. kategorie na Lince Bezpečí, Praha Bohnice  

Přispěvky v časopisech

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Jak se osvědčily šátky. Děti a my, Praha: Portál, 2007. r. XXXVII. Č. 1. ISSN: 0323 - 1879 str. 12-13

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. O krok blíže k potřebám novorozence a kojence. Sestra, Praha: Mladá fronta, 2006. r.XVI. č. 7-8. ISSN: 1210 - 0404 str. 32

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005. r. XXXV. č.5 ISSN:0323 - 1879 str. 60

 NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Psychodiagnostika u pacienta s poruchou osobnosti - Kauzuistika. Sestra, Praha:Sanoma Magazines, 2004 r. XIV. č.10. ISSN: 1210 - 0404 str. 29-30

 ČÍŽKOVÁ, Kateřina. Empatie - Křehká vlastnost zdravotníků. Sestra, Praha: Strategie s.r.o., 1999. r.IX. č.6. ISSN: 1210 - 0404 str. 27

 

Certifikáty  

Lektorka empatického rodičovstí  podle etiky

PhDr. Jiřiny Prekopové

Výcvik rodinné terapie Terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Prekopové

Výcvik v systemické narativní psychoterapii

Narratio institut

Průvodce rodičovstvím (katkaen.cz) v televizi

18. 5. 2015 V pořadu sama doma jsem povídala o empatické výchově podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové. 

V pořadu Sama doma jsme se synem Lukášem  vyráběli herbář.