Semináře empatické výchovy

Podpora a pomoc v rodičovství  od miminka po dospívání

v partnerském dialogu a na základě vědešckcýh důkazů ... 

Empatické rodičovství rozvinula Jiřina Prekopová v tzv. Školu lásky v rodině. Možná vás napadne, další liberální výchovný koncept bez respektu k potřebě jistoty a bezpečí plynoucí z jansého a důsledného vedení malých dětí. Opak je však pravdou. Empatické rodičovství je výchova důsledná, dbající na jasná pravidla, čitelnost rodičů, ale také dbá na  resepekt a empatického přijetí reakcí dítěte se snahou mu pomoci zpracovat nepříjemné emoce ve chvíli, kdy nemůže být po jeho, kdy se mu nedaří.  Snažíme se v konkrétních situacích výchovy porozumět jak dětem, tak dospělým. 

Empatické rodičovství se opírá o poznatky vývojové psychologie a o pedagogické principy výchovy. Ale také vnímá výchovné situace v kontextu širších rodinných vztahů a podmínek, ve kterých výchova probíhá.  Výchova láskou je to proto, že láska není pouze respekt, soustředěná pozornost, kojení, nošení dětí v šátku, společné spaní, ale také schopnost rodiče snést nevůli a frustraci našich dětí v každodenních náročnějších situacích.  To ve výchově to nejtěžší. Pokud toto dokážeme s citem a porozuměním, učíme své děti psychické odlolnosti. Někdy zkrátka nelze vyhovět a mohou rodiče zaplavit pocity lítosti, obav, že se bude dítě zlobit a tak povolí. A tyto sytuace  se snažíme zpracovávat proto, abychom dokázali být pro naše děti silnými rodiči, o které se mohou opřít a jejichž slovu mohou s jistotou věřit, protože základní potřebou malých dětí je potřeba jistoty a bezpečí plynoucí z toho, že se mohou spolehnout na očekávané. I když se očekávanému mnohdy urputně brání (období vzdoru).

Přednášky s  besedou jsou interaktivní. Budeme si povídat o konkrétních výchovných situacích, vyjasníme si v partnerském  dialogu, jak vnímáme pojmy svoboda, důslednost, autorita, hranice, poslušnost a jak ve vztahu k dětem vyladit potřebu vedení a důslednosti s laskavým a respektujícím přístupem v kontextu podmínek výchovy v současné společnosti. Proto základními tématy, která se linou napříč všemi přednáškami s besedou jsou: 

  • hranice a řád ve výchově a podstata jejich pozitivního vlivu na chování dětí
  • řád v rodinném systému a jeho vliv na pohodu všech zúčasntěných 
  • psychosociální potřeby dětí a rodičů v kontextu s vývojovým obdobím
  • řešení konfliktů v komunikaci a podpora  efektivní emoční komunikace

Semináře o výchově a rodičovství

Semináře o výchově a rodičovství v kontextu podmínek rodinného života  s podporou důslednosti a laskavosti za současného porozumění situaci dítěte a pomoci zpracování jeho emocí ale i emocí rodičů, které vstupují do výchovných situací a podráží  snahu o důslednější výchovu s citem a porozuměním k potřebám dítěte a podmínkám dané situace.

Batolátka a předškoláci

Výchova začíná ve chvíli, kdy  dítě slézá z klína, říkala Jiřina Prekopová. Ve chvíli, kdy se z bezpranného miminka stává človíček, kterého můžeme položit na zem, aby lezlo, když chce, je třeba se zamýšlet nad poojetím naší výchovy a našeho přístupu k ní. 

Jak být dětem oporou a parťákem zároveň

  Začíná mít dovednosti projevit svou vůli.  Ne, ne a ne... Vyhovět, či nikoliv?  Nahlédneme na výchovné situace,  ukážeme si,  jak propojit důslednost s laskavostí. Získáte nadhled a nový úhel pohledu ve výchovných situacích, aby jste byli dětem oporou a prarťákem zároveň.   

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

15. měsíc na světě a z malého andílka se  stává čertík k pohledání. Ne, Ne, Ne a Ne je na denním pořádku. Řeknete černé, on chce bílé...  Váš výchovný styl se liší od toho který vám radí ostatní. Pojďme více porozumět dětskému vzdoru a situacím, které každodenně se svým batolátkem prožíváte.

Mapa laskavé a důsledné výchovy

Poznání řádu lidského soužití přináší poicty jistoty a bezpečí

jak dětem, tak rodičům

  Slýcháte od odborníků "musíte nastavit hranice"? Ale jak a co vlastně znamená nastavit hranice? V praxi to jde často dost těžko. Seznámíme s podstatou řádu, hranic, autority, a poslušnosti.  Autoritu si představíme v jiném světle. Jako laskavou, o kterou se opíráme dobrovolně, takovou, která přináší do života  pocit jistoty a bezpečí z vnímané opory a důvěry v ní. Podpoříme vaši důslednost a porozumění během výchovy.

Výchovné poradenství

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

Cílem setkání je porozumět dynamice sourozenckých vztahů v kontextu širšího rodinného zázemí, sourozenecká konstelace a její odraz v přístupu k životu, profesním uplatnění, a životní spokojenosti. Povíme si a vyzukoušíme, jak řešit konflitky sourozenců bez šablony viník – oběť, prevence sourozenecké žárlivosti a šárvátek.

,,Vychovávat začínáme, když dtíě slézá z klína." Prekopová

Začali jste uvažovat o docházce vašeho batolátka, předškoláčka do školky? Nejste si jisti, zda to bude vhodný krok pro dítě?  A je na odloučení od maminky připraveno? Ráno co ráno odmítá odejít do MŠ. Ve školce pláče a vy nevíte, jak dál? Jak dětem usnadnit adaptaci na nové prostředí a odloučení od rodičů, být mu oporou s jistotou, že jste se rozhodli správně.

Mladší školní věk

Svoboda a kompetence jdou ruku v ruce se zodpovědností...

Děti školou povinné již mají svou hlavu a mají také dostatek kompetencí, aby si některé své úkoly zajistily samy. Někdy se jim do povinností nechce, máme pocit, že jsou líní, nezodpovědní a nevíme, jak je přimět ke spolupráci, jak se domluvit a jak naučit děti zodpovědnosti, schopnosti komunikace, kompromisu ale za současného přijetí vlastní zodpovědnosti?  

Puberta a dospívání

„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím   zdraví člověka  a jeho vztah k ostatním lidem.“ V. Satirová

Jak se s potomkem domluvit,když má svou hlavu a dostatek kompetencí na své sebeprození i když životních zkušeností je zatím poskromnu? Školáci mají již na spoustu věcí vlastní názor, mají kompetence, komunikační dovednosti a potřebují být akceptováni jako dospělí, ale stále mají potřeby dětí.  Pojďme se zorientovat ve světě našeho školáka, adolescenta a vyvážit komunikaci s výchovou. Připoutání s uvolňováním a vyznat se ve zjitřené emocionalitě potomka, kterou  s sebou přináší toto období. 

Už ne dítě, ještě ne dospělý

 Vymezování se vůči rodičům, které však tak moc potřebují. Puberta přichází kolem 11 roku. Děti ,,klackovatí", přijdou nám líné, neuctivé a drzé.   Děti/adolescenti se ocitají v období chaosu a vypjaté emocionality. Potřebují se odpoutat od autority rodiče, a současně si hledají své místo ve světě.  Jak pubertu  zvládnout a zachovat si  dobrý vztah, o tom si budeme povídat především.  

Kultivovaná agrese nám pomáhá se prosadit

Také si říkáte, jak to, že tak zlobí, vzteká se, je stále v opozici a neposlouchá.  Ale i takové zlobení má své motivy. Pojďme se vydat k jejich kořenům. Nehledáme vyníky, hledáme kořeny nežádoucího chování v kontextu životních a rodinných souvilostí osobního a rodinného života dítěte a v tomto kontextu, v komunikaci,  pak budeme nacházet cesty, jak tyto projevy minimalizovat a jak s nimi pracovat.

Podpora efektivní  komunikace jako základní pilíř rodinné pohody

 
 
 

 Komunikace je základním pilířem rodinné pohody. Pojďme spolu hledat cesty, jak se vzájemně domluvit na vyladění potřeb všech zúčastněných.  Na konkrétních případech si můžeme uvědomit, jak pomocí efektivní emoční komunikací na úrovni očekávání a potřeb všech zúčastněných  lze pomoci v rodinném prostředí udržet přátelskou atmosféru i v případě, že nebude možné se  faktické rovině domluvit.  Prostě se nelze shodnout....  Kdy vůle naráží na vůli a komunikace se stává bojem, kdo z koho. Budeme společně hledat cestu z konfliktů  mezi dospělými,  ale také mezi rodiči a dětmi, protože každá rodičovská snaha o nastolení hranic  a pravidel je přirozeným konfliktem dvou vůlí, vlí rodiče a vůlí dítěte, pojďme se učit je řišit efektivně vstříc potřebám všech zúčastněných. 

Vztah muže a ženy je osou rodinné stability.

Jak řešit konflikty, abychom se navzájem  neodcizovali a nevzdalovali se jeden druhému?  A jak si uchovat lásku a vřelý vztah v rutině každodennosti? Konflikty jsou přirozenou součástí našeho života a na těch vyřešených rosteme.  Jak je řešit s nadhledem a s porozuměním ke všem přítomným, o tom je tato přenáška. 

Za minulostí tlustou čátu nelze udělat, minulost je třeba zpracovat a příjmout, pojďme si říci, jak na to...  

Mezigenerační vztahy jsou jednou z nedílnou součastí rodinného života. Odvracíme-li se od svých rodičů, odmítáme jejich metody výchovy, životní styl,  chování, přichází vyčerpání. Pojďme se podívat na vzájemnou komunikaci, jak se  domluvit, s respektem k potřebám všech zúčastněných a vzájemému pocitu sunáležitosti.  

Rodové kořeny jsou kotwou bytí v každodenní realitě.

Představíme si řád v rodinném systému v kontextu výchovy a pěstování rodinných vztahů. Na pohádce o Popelce a o Sněhurce si ukážeme, k čemu vede jeho narušení podle toho, kdo má kde své místo a která práva a povinnosti se k tomu místu pojí.  Vyladíme aspekty komunikace, které když nejsou v rovnováze, vytvářejí pnutí a nepohodu v rodinném systému.  

Výchova je o vztahu, ne o poslušnosti

Na své děti jste největším odborníkem Vy.

 
 
 

 Tápete. Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Diskutovat s potomkem, a nebo má prostě poslouchat? Povíme si o vývoji dítěte a představíme si dostupné výchovné styly a co si z nich pro výchovu vyzobat, aby byla v souladu s vašimi postoji a názory na výchovu ale i v souladu s vývojovými specifiky a potřebami dětí.

Podpora duševní odolnosti v prostředí rodiny

Do určité míry, chvíle, intenzity obtíží je péče o vlastní duševní pohodu a psychickou odolnost je  věcí vlastní vůle a rozumu, který nám pomáhá zvládat emoce a porozumět potížím vzniklých v důsledku stresu, přetížení v náročných, krizových životních stiuací. Pojďme hledat cesty, jak posilovat odolnost potomků a aby dokázali zvládat náročné situace s nadhledem a zdravě. Semináře podpory duševního zdraví dětí a dospívajících pro rodiče, o tom jak podpořit  psychickou odolnost potomků. Budeme se zamýšlet nad tématem podpory duševního zdraví a její podpory. Jak na ni, kdy a kde vyhledat pomoc při pocitech vyčerpání, úzkosti, obav či deprese. Jak s nimi pracovat a hlavně, jak jim předcházet a jak posílit psychickou odolnost rodiny i jejich členů. 

Už ne dítě, ještě ne dospělý

Rodiče jsou první, kteří mohou svým dětem ukázat, jak pečovat o své duševní zdraví a pohodu již svým příkladem. Pojďme si povědět, na čem duševní pohoda stojí, jak ji u sebe ale i u dětí v rámci výchovného působení podporovat. Jak rozlišit pubertu a počínající duševní obtíže, aby jste měli jistotu, že se nic nezanedbává a kdy je již potřeba vyhledat odborníka?   Seznámím Vás také se systémem péče o duševní zdraví v ČR a s tím, kde za jakých okolností hledat pomoc v případě potřeby.

„Komunikace je nejsilnějším faktorem  ovlivňujícím zdraví člověka a jeho vztah k ostatním lidem.“ V. Satirová

Beseda na téma podpory duševního zdraví  určená pro děti a dospívající. Povíme si, jak podporovat duševní odolnost, jaké jsou její základní pilíře a jak je posilovat v každodenním životě. Ale také se upozorníme na to, co může duševní pohodu nahlodat a jak s tím pracovat, jak se tomu vyhnout. Povíme si také možnosti pomoci v případě obtíží, kdy vyhledat pomoc a jakou, protože někdy je lepší již nebýt na věci sám, ale občas pomůže si jen popovídat a nahlédnout na realitu každodennosti a na to, co prožíváme z jiného úhlu pohledu. 

Organizace, kde se konaly přednášky s besedou o výchově a rodičovství

MC Domeček Praha 11 Háje